Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Atelier Inge Koenen

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Atelier Inge Koenen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Atelier Inge Koenen. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door Atelier Inge Koenen de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES
a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
b. Een online cursus: een cursus die online te volgen via het internet op een computer, laptop of Mac.
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Atelier Inge Koenen een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Atelier Inge Koenen opgenomen wordt.

3.FACTURERING/BETALING
Voor aanvang van de online cursussen van Atelier Inge Koenen is vooruitbetaling verschuldigd.

4. DUUR EN BEËINDIGING
a. Atelier Inge Koenen kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Atelier Inge Koenen gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
b. Atelier Inge Koenen kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
c. Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
d. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Atelier Inge Koenen vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

5. LEVERING EN LEVERTIJD Algemene leveringsvoorwaarden Atelier Inge Koenen
a. Atelier Inge Koenen gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
b. Mocht Atelier Inge Koenen onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Atelier Inge Koenen alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Atelier Inge Koenen een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6. OVERMACHT
a. Atelier Inge Koenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Atelier Inge Koenen als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. Atelier Inge Koenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Atelier Inge Koenen niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Atelier Inge Koenen alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Atelier Inge Koenen geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Atelier Inge Koenen tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT
a. Al het door Atelier Inge Koenen vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atelier Inge Koenen niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
b. Het eigendom van door Atelier Inge Koenen verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Atelier Inge Koenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Atelier Inge Koenen hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
c. Atelier Inge Koenen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. AANSPRAKELIJKHEID
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Atelier Inge Koenen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Atelier Inge Koenen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. OVERIG
a. Atelier Inge Koenen zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Atelier Inge Koenen .
b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen.

>